Menüü
Otsi kodulehelt

Andmekaitsetingimused

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Lokaator OÜ (Rännaku 12, Tallinn 10921, Harju mk, reg kood: 10743386) (edaspidi Lokaator). Lokaator on kliimaseadmete ja mõõteseadmete müügi ja hoolduse ning veevõrgus lekkeotsimise ja nõustamisega tegelev ettevõte aastast 2001.

Andmekaitsetingimustes on selgitatud, mida Lokaator teeb isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks, kuidas Lokaator kogub, kasutab ja kaitseb isikuandmeid ning millised on õigused oma isikuandmetega seoses.

Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses.  Me töötleme isikuandmeid seaduslikult, s.t meil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus. Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele.

Kui Me töötleme isikuandmeid isiku nõusoleku alusel, siis on nõusoleku taotlus selgelt eristatav, arusaadav ja sõnastatud mõistetavalt. Teavitame ja arvestame, et igat nõusolekut on alati õigus tagasi võtta.

Kui meie teenuste klient võimaldab kasutajal tarbida teenuseid tema ja Lokaator vahel sõlmitud lepingu alusel, tuleb kliendil ühtlasi tagada, et kasutaja on tutvunud andmekaitsetingimustega. Viitame andmekaitse-tingimustele ja võimaldame sellega tutvuda sinuga lepingu sõlmimisel, samuti sulle teenuse, kauba/toode pakkumisel. Andmekaitsetingimused on sulle infot edastav dokument ja ei ole osa sinuga sõlmitavast lepingust ega Lokaatori üldtingimustest. 

Võime edastada isikuandmeid meie volitatud töötlejale, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Anname oma parima, et hoida andmekaitsetingimused ajakohasena ja sulle kättesaadavana Lokaatori kodulehel www.lokaator.ee või Lokaatori esinduse kaudu. Olulisematest sind puudutavatest muudatustest andmekaitsetingimustest teatame sulle meie kodulehe vahendusel, e-kirja teel või muul mõistlikul viisil. 

1. Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid Lokaator töötleb?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Selgema arusaamise huvides jagame sinu isikuandmed vastavalt nende iseloomule ja allikale nelja alltoodud kategooriasse. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed Lokaatorini jõuavad. 

Põhiandmete hulka kuuluvad näiteks: ees- ja perekonnanimi, ametinimetud, ametikoht, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi (nt pass, ID-kaart) number ja muu sellega seotud info, vanus, aadress, e-posti aadress, samuti ka veebilehtede külastamisega seotud staatiline IP-aadress.
Andmete kogumise allikad: saame andmed sinult endalt ja läbi sinu poolt teenuste kasutamise.

Tehinguandmete hulka kuuluvad (lisaks põhiandmetele): teenuse/kauba andmed, omaniku (kui on erinev) andmed, makseandmed lepingulise vajaduse tõttu selleks, et teile kaupa müüa/teenust osutada. Lisaks ülaltoodud põhiandmetele kogume veel äriettevõte põhiandmeid. Sellised isikuandmed hõlmavad ostja nime, aadressi, maksega seotud üksikasju, mida on vaja lepingu sõlmimiseks ning ilma milleta ei saa teie ostu käsitleda.
Andmete kogumise allikad: saame andmed juhul kui tarbite meie teenuseid, ostate meilt kaupa või teostades ükskõik millise muu tehingu, mis eeldab pooltevahelise lepingu sõlmimist.

Sõnumisisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu, SMS-ide ja MMS-ide sisu. 
Kui sa pöördud samade sidevahendite kaudu meie kui teenusepakkuja poole, helistades näiteks klienditeeninduse telefonile või saates meile e-kirja, oleme me üks suhtluse osapooli ning meil on õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks tehingu tegemise tõendamiseks, meie klienditeeninduse parendamiseks jms) ka sõnumisisuks olnud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus suhtluse algatajaks sinuga on Lokaator. 
Andmete kogumise allikad: saame andmed juhul, kui need meile oma pöördumisega annad. 

Meie eesmärgiks ei ole koguda sinu eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada juhuslikult, näiteks kliendisuhtluse raames meile saabunud kirja või telefonikõne kaudu siis, kui sa meile need avaldad. 

2. Kuidas me sinu isikuandmeid kogume?

Pakume sulle kasutamiseks väga erinevaid teenuseid (nt hooldusteenused, renditeenuseid, remonti teostamist ja muid teenuseid). Kogutav isikuandmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid teenuseid sa kasutad, milliseid andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses andmeid meile sellel otstarbel edastad ning milliseid nõusolekuid meile andmete töötlemiseks annad. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid. 

Me võime Töödelda Isikuandmeid muuhulgas järgnevatel eesmärkidel:
(1) Lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks, lepingu täitmiseks (s.h teenuse osutamiseks), lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ning lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;
(2) Õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks;
(3) Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;
(4) Rahulolu uuringute läbiviimiseks ja teenuse kasutamise analüüsiks ning uuringute ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh Meie toodete ja teenuste turustamiseks ja arendamiseks;
(5) Meie teenuse kohta teabe edastamiseks, Meie uudiskirjade edastamiseks;
(6) Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks.

Me võime töödelda Isikuandmeid ka muudel eesmärkidel. Me püüame tagada Teie teavitamise töötlemise eesmärkidest isikuandmete saamise ajal. Kui see pole võimalik või mõistlik, siis üritame Teid teavitada esimesel võimalusel pärast isikuandmete saamist või muul viisil töötlemist.

3. Millistel alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme?

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Vastavalt isikuandmete jaotusele kehtivad nende aluste ja eesmärkide suhtes ja erinevad säilitustähtajad ning sul on erinevad õigused ja võimalused oma andmete töötlemist mõjutada ja valikuid teha.

(1) Õigustatud huvi tähendab seda, et me soovime eelkõige parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides, teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks kasutada isikuandmeid, kuid kitsalt lepingu täitmiseks seda otseselt teha ei ole vaja. Samuti saame koostada statistikat, mis on vajalik õigete äriliste otsuste tegemiseks. Ühtlasi töötleme mainitud alusel andmeid siis, kui see on vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks ja muuks äriliseks infovahetuseks.

Kuna õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemise vajadus ei tulene otseselt seadusest ega lepingust, ent samas ei ole vaja selleks sinu eelnevat nõusolekut, siis oleme lahendanud selle nii, et saad alati meie poole pöörduda ning selgitusi küsida ja esitada vastuväite toodud eesmärgil andmetöötlusest loobumiseks. 

Eesmärgid, mis on seotud just õigustatud huvi alusel andmete kasutamisega on näiteks kliendisuhete hoidmine (pöördumiste haldamine, klienditeenindus, vaidluste lahendamine), müügi ja tarbimise statistika, üldine turundustegevus.

(2) Küsime sinu nõusolekut ennekõike teenuste andmete kasutamise kohta, milleta saame küll oma teenuseid, kaupu pakkuda, kuid milleta personaalne teenindus, kasutuskogemus ja -mugavus ning turundus ei ole täielik ega isikupõhine. 

Soovime sinu nõusolekul kasutada põhi- ja tehinguandmeid selleks, et: 

  • teha sulle turunduspakkumisi ja -teateid ning valida sobiv turunduskanal;
  • töötada välja ja pakkuda uusi, personaalseid ja/või sihitud teenuseid, pakkumisi, uudiskirju, et parandada kliendikogemust;
  • kuvada sulle Lokaatori internetikeskkonnas, personaalseks kohandatud või sihitud sisu, pakkumisi ja reklaame;
  • edastada sideandmeid turunduslikuks töötlemiseks volitatud töötlejatele, kes töötlevad vastavaid andmeid vastavalt Lokaatori poolt määratud eesmärkidele.

Eesmärgid, mis on seotud põhi- ja tehinguandmete kasutamisega on näiteks otseturundus (e-kirjad, sms jne), uudiskiri, analüüs ja küsitlused parema teeninduskogemuse tagamiseks. Eesmärgid, mis on seotud just õigustatud huvi alusel andmete kasutamisega on näiteks

Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta Lokaatori e-keskkonna vahendusel või kirjalikult. Tulenevalt tehnilisest lahendusest võib nõusoleku andmine ja tagasivõtmine infosüsteemis rakenduda kolme (3) tööpäeva jooksul.  . 

(3) Lepingu täitmiseks tehtav isikuandmete töötlus seisneb eelkõige selles, et lubame oma teenuste ja toodete puhul teatud tulemust ning seda ei ole võimalik saavutada isikustatud andmete töötlemist vältides. Oleme välja selgitanud, milliseid isikuandmeid on meil vaja teenuse või toote pakkumiseks lepinguga lubatud kvaliteedis kasutada ning seega suudame isikuandmete töötlemise hoida minimaalsena. Siia alla kuuluvad järgmised eesmärgid: lepingueelsed pakkumised, tellimuste haldamine, kliendisuhete teenindamine (lepingute sõlmimine, isiku tuvastamine jm), kliendile toota tarnimine ja teenuste osutamine, teenuse lepingukohase kvaliteedi tagamine, arveldus (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine).

(4) Seadusest tulenevate kohustuste täitmine on andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema, sest meilt kui teenusepakkujalt/müüjalt nõutakse seda seadusega. 

Kui andmetöötlus on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, ei saa meie Lokaatoris otsustada selliste isikuandmete kogumise ja salvestamise üle ja samuti ei saa seda teha sina. Siia alla kuuluvad järgmised eesmärgid: raamatupidamine, riigiasutuste päringute vastamine, kohustuslik isikutuvastus seoses rahapesu tõkestamisega, krediidirisk ja võlgnevus jm.

4. Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?

Me säilitame isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

5. Kuidas me tagame sinu andmete turvalist töötlemist?

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise muutmise, avaldamise, omandamise, hävitamise, kaotsimineku või neile lubamatu juurdepääsu eest

Kui Teil on teavet tegeliku või arvatava rikkumise kohta, siis palun andke sellest koheselt teada aadressil . Me tegeleme teemaga viivitamatult, koostades vajadusel lahenduskava ning teavitades Andmekaitse Inspektsiooni.

6. Mida saad sa ise oma isikuandmete kaitseks teha?

Olgugi, et paneme Lokaatoris suurt rõhku sinu isikuandmete turvalisele hoidmisele ja kaitsmisele, on ka sinul endal oluline roll selle õnnestumisel. 

Mõtle alati enne oma isikuandmete kellelegi avaldamist või kuhugi sisestamist, kas oled teadlik sellest, kes nende andmete saajaks on ja kui turvaliselt need hoitud on. 

ID-kaardi, juhiloa jms tundliku info ja vahendite avaldamine ja teistega jagamine ei ole lubatud samm ega ka mõistlik otsus. Teenuste puhul tuleb arvestada, et võimaldades kas enda hooletusest või mis tahes muul põhjusel teistele isikutele juurdepääsu oma andmetele, annad ligipääsu nii teenuste üksikasjadele, arveldusandmetele ning seotud isikute andmetele. 

Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt meie andmekaitsetingimustele või on oht, et sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis anna sellest kindlasti meile esimesel võimalusel teada. Nii saame lahendada tekkinud olukordi võimalikult kiiresti ja aidata hoida võimaliku kahju minimaalsena. 

7. Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

(1) Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus nõuda isikuandmetest koopiaid.

(2) Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.

(3) Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta igal ajal tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

(4)  „Õigus olla unustatud“ – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaks Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

(5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

(6) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.

(7) Kaebuse esitamine. Juhul, kui tunned muret, et sinu isikuandmetega on käitutud hooletult või andmekaitsetingimustes toodu vastaselt, saad alati meid sellest teavitada aadressil .  Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsete andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel. 

Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on sul alati võimalus pöörduda meie klienditeeninduse poole aadressil

8. Küpsiste kasutamisest meie e-keskkondades

Kui Te külastate Meie veebilehte, siis te saate nõustuda „küpsiste“ kasutamisega ja sellest teavitab Teid veebilehe esmakülastusel kuvatav teavitustekst. Küpsised (ingl k cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine. 

Teenuste arendus: Küpsiste kasutamist jälgides saame parandada meie e-keskkonna ja elektrooniliste teenuste toimimist. Saame informatsiooni näiteks selle kohta, missugused on meie veebilehe kõige populaarsemad osad, missugustele veebilehtedele lähevad meie kasutajad edasi või missugustelt veebilehtedelt nad tulevad ning kui kaua nad on meie e-keskkonnas. 

Kasutusanalüüs: Kasutame küpsiseid statistika koostamiseks meie e-keskkondade ja elektrooniliste teenuste külastajate arvu kohta ning hindame reklaami tõhusust. 

Turunduse suunamine: Küpsiste abil saame samuti koguda informatsiooni reklaamide pakkumise või teatavale brauserile suunatud sisu kohta, tekitades erinevaid sihtrühmi.  Võime kombineerida küpsiste abil saadud informatsiooni muul viisil sinu kohta saadud informatsiooniga, nt infoga kasutatud teenuste kohta. 

Teil on võimalus Meie veebilehte külastada „küpsistega“ nõustumata, oma isikliku veebilehitseja privaatsusseadeid muutes. Samuti saate „küpsised“, mis on seni Teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Samas ei pruugi keelatud või piiratud „küpsiste“ korral kõik veebilehe funktsionaalsused töötada.

Meie lehtedel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele ning ka sotsiaalmeedia laiendusi (nt Facebooki pluginad, Google Analytics) turunduse ja statistika eesmärkidel. Meie veebilehtedel olevad kolmandate isikute teenused või kolmandate isikute rakendused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele. Soovitame sul tutvuda selliste isikute isikuandmete kaitse praktikatega.

Lokaator OÜ
9.03.2023